Opname en verblijf

VOOR DE OPNAME

Hoe verloopt een opname in 'Maria Boodschap'?

Wanneer een bejaarde een aanvraag wenst te doen maakt hij best telefonisch een afspraak voor een gesprek met de sociaal verpleegkundige. In dit gesprek wordt alle informatie verstrekt rond een opname in onze instelling. Tevens worden de aanvraagformulieren, informatiebrochure en het tijdschrift van de instelling ter beschikking gesteld. Dit gesprek kan gevolgd worden door een rondleiding.
De aanvraagformulieren dienen door een erkende sociale dienst ingevuld te worden. Tevens bevatten zij een medisch attest dat door een geneesheer dient ingevuld te worden. Aan de hand van de ingevulde aanvraagformulieren en eventuele contacten met medisch of paramedisch personeel wordt overlegd tussen de directie en de sociale dienst of de kandidaat-bewoner in aanmerking komt voor een opname.
Wanneer de aanvraag tot opname goedgekeurd is wordt de juiste opnamedatum tijdig verwittigd.

Wat mag een kandidaat-bewoner niet vergeten?

Tijdens zijn voorafgaand bezoek aan de instelling kan hij nagaan wat hij kan meebrengen om zijn kamer gezellig in te richten. Tevens krijgt hij een lijst van de benodigde kleding, toiletartikelen enz.
Wanneer de noodzakelijke toiletartikelen voor de dagelijkse hygiëne niet aanwezig zijn worden zij automatisch verstrekt op kosten van de betrokkene. Gelieve goed te onderhouden kleding mee te brengen (liefst geen delicate kledingstukken zoals zuivere wol, zijde, damar enz...).
Inzake administratieve documenten dient men volgende formulieren mee te brengen: identiteitskaart, trouwboekje, kleefvignetten van de mutualiteit en indien nodig een recente pasfoto.
Tijdens het voorafgaand bezoek dienen de opnameovereenkomst en de interne afsprakennota getekend te worden voor het verblijf in de instelling. Bij een privé-opname dient bij de ondertekening van de overeenkomst een voorschot ten bedrage van 30 keer de dagprijs overhandigd te worden. Bij het beëindigen van de overeenkomst en na vereffening van de laatste verblijfsnota's wordt dit  voorschot van de laatste factuur afgetrokken.

DE OPNAMEDAG

Bij aankomst van de nieuwe bewoner meldt deze zich aan bij het onthaal. De receptioniste contacteert een medewerker van de linnendienst voor het tekenen en inventariseren van de persoonlijke kleding. Zij verwittigt eveneens een verpleegkundige of verzorgster van de dienst waar de bewoner opgenomen wordt. Diegene die de opname begeleidt is vooraf ingelicht door de sociale dienst in verband met de voorgeschiedenis, situatie voor de opname, verwachtingen i.v.m. de opname, fysische, psychosociale toestand en medisch verpleegkundig zorgenpakket van de bewoner. Zij:

stelt de bejaarde en zijn familie de kamer en de accommodatie voor

maakt kennis met de medebewoners en het personeel van de leefgroep

beantwoordt allerlei vragen.


VERDER VERBLIJF

De verpleegkundige of verzorgster die de opname doet vangt de bejaarde de eerstvolgende dagen op en stelt hem voor aan andere personen en diensten. Deze persoon schrijft ook de gewoonten en wensen van de bejaarde op en beschrijft ze op de teamvergaderingen. Er wordt een individuele begeleider aangeduid die extra aandacht aan het welzijn van de bejaarde wijdt. Ieder personeelslid heeft een aantal mensen die zij van zeer nabij volgt.
De hoofdverpleegkundigen coördineren de zorg na opname. Zij hebben een evaluatiegesprek met de familie, ongeveer twee maanden na de opname. Hierin komen o.a. het individueel zorgenplan, het aanpassingsproces en de integratie in de leefgroep en de verwachtingen aan bod.

KOSTPRIJS

Wat is in de prijs begrepen?

De bewoner heeft de keuze tussen:

een eenpersoonskamer : 63.31/dag

een tweepersoonskamer: 60,12/dag

kamer echtpaar : 101,01/dag

Deze kostprijs omvat:

het gebruik van een gemeubelde kamer

verpleegkundige verzorging

alle verzorgingsmateriaal (incontinentiemateriaal, onderleggers, wondverzorgingsmateriaal, anti-decubitusmateriaal, ...)

onderhoud en verzorging van het persoonlijk linnen

bedlinnen

kapster

pedicure

bezigheid en animatie

kinesitherapie

maaltijden

drank (bv. water op de kamer)

TV-aansluiting op de kamer

aanvullende mutualiteitsbijdragen

raadpleging specialist (uitgezonderd technische prestaties)

...

Kosten voor geneesmiddelen, remgelden voor huisartsen en persoonlijke uitgaven zijn niet in de dagprijs begrepen. In principe worden persoonlijke uitgaven gedaan 'voor de eigen persoon van de bejaarde'. Enerzijds kan het gaan over dingen die de persoon zelf wil aanschaffen waardoor het zijn persoonlljke bezitting wordt. Anderzijds kan het gaan over persoonlijke bezittingen die dienen hersteld of vervangen te worden.

Bij ziekenhuisopname wordt de dagprijs verminderd met 8,79/dag.

FINANCIËLE REGELING

Indien uw middelen ontoereikend zijn kan u beroep doen op een tussenkomst vanwege het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de gemeente waar u woonachtig bent. Er wordt dan een financiële regeling getroffen tussen u, het OCMW en onze instelling. Indien uw financiële middelen wel toereikend zijn wordt een overeenkomst opgemaakt tussen u en onze instelling. De verblijfskosten worden maandelijks afgerekend, hetzij met het OCMW, hetzij met u.

Woonzorgcentrum
Maria Boodschap vzw
Broeklei 1 - 2845 Niel
t: +32 (3) 844 07 07
f: +32 (3) 844 49 46
e-mail: info@rvtmb.be